پایان نامه

پایان نامه بررسی رابطه بین قابلیت مدیریت دانش و موفقیت ارتباط با مشتری

مقدمه ظهور فناوری اطلاعات نه تنها باعث ایجاد علاقه به نحوۀ دستیابی، ثبت و استخراج داده ها شده می باشد، بلکه در مورد دانش و نحوه ی مدیریت آن نیز ایجاد علاقه می نماید (اصلانی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی رضایت مشتریان از تعرفه (بهای) خدمات دریافت شده

تصویر ذهنی از شرکت مجموع برداشتهای افراد از یک سازمان می باشد که در حافظه مصرف کننده، تأثیر می­بندد. این تصاویر ذهنی و برداشت ها از طریق حواس پنج گانه و احساسات تجربه شده ناشی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دنلود تحقیق رایگان پایان نامه بررسی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده

رضایت به عنوان یک حالت احساسی ناشی از تعاملات مشتری با ارائه دهنده خدمات در طول زمان تعریف شده می باشد(Wu,2011). الیور(1997)، رضایت را بعنوان یک تابع از مقایسه شناختی انتظارات قبلی مصرف با تجربه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دسته بندی مختلفی از سوی صاحبنظران در خصوص بحث وفاداری مشتریان ارائه شده و هر یک از جنبه های متفاوت به این موضوع پرداخته اند که به بعضی تقسیم بندی های کلیدی خواهیم پرداخت: وفاداری­بصورت­پیوستار­از­ Read more…

By 92, ago