اهداف عملیاتی پروژه فوق را می توان بصورت زیر اختصار نمود:

  1. شناسایی زیر فاکتورهای اثر گذار بر عدم موفقیت SMEs ها؛
  2. رتبه بندی موانع شناسایی شده از دیدگاه خبرگان؛
  3. ارائه راهکارهای مناسب در جهت توانمندسازی بنگاه های فوق در عرصه صادراتی.

1-5. فرضیه های پژوهش

پس از شناسایی موانع صادراتی SMEs در شهر رشت فرضیه ها تکمیل شدند.این فرضیه ها بصورت زیرند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– موانع اطلاعاتی  SMEs بر صادرات آنها تاثیر دارد.

– موانع کارکردی (عملیاتی) SMEs بر صادرات آنها تاثیر دارد.

– موانع بازاریابی SMEs بر صادرات آنها تاثیر دارد.

– موانع رویه ای SMEs بر صادرات آنها تاثیر دارد.

– موانع دولتی SMEs بر صادرات آنها تاثیر دارد.

– موانع کار (وظیفه ای) SMEs بر صادرات آنها تاثیر دارد.

– موانع محیطی SMEs بر صادرات آنها تاثیر دارد.

 

1-6. تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش

  • بنگاه کوچک و متوسط: بر اساس معیارهای اتحادیه اروپا، کسب و کارهای کوچک و متوسط بر حسب تعداد کارکنان و مبلغ گردش سرمایه سالانه تعریف می شوند. بر این اساس، بنگاهی کوچک یا متوسط نامیده می‎گردد که تعداد کارکنان آن کمتر از 250 نفر باشد و مبلغ گردش مالی سالانه آن هم از 50 میلیون یورو تجاوز نکند (صلواتی سرچشمه و همکاران، 1386).

 

  • موانع صادراتی: موانع صادراتی به تمام محدودیت هایی که مانع توانایی شرکت ها برای شروع به کار، توسعه، یا حفظ فعالیت های کسب و کار در بازارهای داخلی و خارجی می گردد تصریح دارد (Leonidou,2004).

 

  • تصمیم گیری چند شاخصه : در این مسائل، تعدادی گزینه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در مورد آنها، یک نوع اولویت بندی انجام می گردد.گاهی به جای گزینه، از مترادف های آن مانند استراتژی، راهکار، و … بهره گیری می گردد علاوه بر گزینه ها، همانطور که از نام آن پیداست، چندین شاخص هست که تصمیم گیرنده، بایستی آن ها را به دقت، در مسائل خود مشخص کند. این شاخص ها در ارتباط با هر یک از گزینه‎ها، مورد مطالعه قرار می گیرند (مومنی، 1387).
  • روش تحلیل سلسله مراتبی :روش تحلیل سلسله مراتبی مانند آن چیز که در مغز بشر انجام می گردد، به تجزیه و تحلیل مسائل می پردازد. این روش تصمیم گیرندگان را قادر می سازد اثرات متقابل و همزمان بسیاری از وضعیت های پیچیده و نامعین را تعیین کنند. این فرآیند، تصمیم گیرندگان را یاری می کند تا الویت را بر اساس اهداف، دانش و تجربه خود تنظیم نمایند؛ به نحوی که احساسات و قضاوت های خود را بطور کامل در نظر گیرند (مومنی، 1387).

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دسته بندی : پایان نامه