بدین ترتیب که برای توصیف پاسخ های داده شده به سوالات پرسشنامه پژوهش از جدول های توزیع فراوانی و درصد پاسخ های مربوط به هر یک از سوالات بهره گیری شده می باشد.

در سطــح آمار استنباطی نیز برای پاســخ دادن به ســوال های پژوهش از آزمون t تک گروهی بهره جسته ایم.

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-  14تعاریف متغیرهاو واژه های کلیدی :

– تعالی سازمانی

تعالی به عملکرد برجسته مدیریت یک سازمان که به دستیابی به نتایج درخشان منتهی شده و از مفاهیم بنیادی مدیریت به تبیین ذیل نشات گرفته باشد اطلاق می گردد.(قوی دل،علی،1386)

 

 

لغت‌نامه دهخدا احتمال می‌دهد که چالاک و چالش هر دو از «چال» ــ به معنیِ رفتار ــ باشند. دهخدا با شاهدآوردن این بیت مولوی که می‌گوید: «چالش می باشد این لوت‌خوردن نیست این/ تا تو برمالی به خوردن آستین»، چالش را به معنیِ جنگ و جدال، حمله و یورش می‌داند و علاوه‌بر معانی ذکرشده در فرهنگ معین، کوشش، کشتی و مصارعت را هم ذیل معانیِ «چالش» ذکر می کند.(دهخدا،لغتنامه)

در فرهنگ وبستر[2] ذیل واژه چالش[3]، دو معنی ذکر گردیده می باشد ( Webster’s Dictionary, New York, 1968)

۱ــ نافرمانی، تمرد، اعتراض.[4]

۲ــ دعوت به مبارزه (مبارزه‌طلبی)[5]

پس، چالش به «وضعیت و پدیده‌ای جدید و دشوار که روبرو شدن با آن تلاشی سخت و تعیین‌کننده را ایجاب کند» اطلاق می گردد و در حالت مصدری، به معنی «زیرسوال‌کشیدن و ایجاد تردید در امری می باشد از جنبه حقیقت، ارزش یا قدرت و توان آن.»

درنتیجه درتعریف چالش می توان گفت:«شرایط و وضعیت جدیدی که مسیر آینده جامعه را از بیرون مورد هجوم قرار داده حفظ تعادل آن را دچار مشکل و مستلزم تلاشی سخت و سرنوشت‌ساز می‌سازد.»(علی ذوعلم ،نشریه زمانه)

 

 

 

  • عارضه یابی سازمانی

عارضه یابی در مفهومی عام به معنای شناسایی و کشف معضلات و نارسایی های موجود در سازمان می باشد. وظیفه مطالعات عارضه یابی، تهیه اطلاعات لازم به مقصود تصمیم گیری و ارائه پیشنهادها و راهکارهایی برای حل معضلات می باشد .(رحیمی،حمیدوسیادت،علی ،1386)

 

 

 

مدل تعالی سازمانی(بنیاداروپایی مدیریت کیفیت) به عنوان ابزاری کاربردی و موثر با ایجاد چنین سیستم مدیریتی در سازمان‌ها، در زمینه‌های زیر به کار گرفته می گردد:به عنوان ابزاری برای خودارزیابی وعارضه یابی  جهت تعیین جایگاه سازمان در مسیر تعالی، کمک به درک فاصله اهداف و واقعیت‌ها و ترغیب سازمان به یافتن راه‌حل های بهبود مبنایی برای ایجاد زبان و تفکر مشترک در تمامی ابعاد سازمان و در همه حوزه‌های عملکردچارچوبی برای درک وضعیت اقدامات انجام شده، حذف دوباره‌کاری‌ها و تشخیص انحرافات به عنوان ساختاری برای سیستم مدیریتی سازمان می باشد.

(قوی دل،علی،1386)

مدل تعالی سازمانی مدلی هوشمند مبتنی بر نه معیار اصلی می باشد .پنج معیار آن توانمندسازها و چهار معیار دیگر نتایج می‌باشد . معیارهای توانمندساز آن چیز که را که سازمان انجام می‌دهد، پوشش داده و معیارهای نتایج آن چیز که را که سازمان به دست می‌آورد، دربرمی‌‌گیرد. (www.efqm.org)

نتایج در اثر توانمندسازها حاصل شده و توانمندسازها نیز با بهره گیری از بازخوردهای نتایج بهبود می‌یابند. این مدل برای حصول به تعالی ابعاد عملکردی گسترده‌ای را در نظر گرفته و بر این منطق استوار می باشد که نتایج متعالی در عملکرد، مشتریان، کارکنان و جامعه از طریق رهبری که خط‌مشی و استراتژی را هدایت و تسری نماید و با بهره گیری از کارکنان، مشارکت‌ها و منابع و فرایندها به دست می‌آید. (www.efqm.org)

  • رهبران

رهبران سرآمد چشم انداز و ماموریت سازمان را تدوین و زمینه دست یابی به آنها را تسهیل می‌کنند. آنها ارزش‌ها و سیستمهایی را که برای موفقیت پایدار مورد نیازند ایجاد کرده و آنها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجراء می‌کنند. در دورههای تغییر و تحول سازمان، آنها ثبات در مقاصد را حفظ می‌کنند. هر جا که لازم باشد. این رهبران قادر به تغییر جهت گیری سازمان و ترغیب کارکنان به پیروی از آن هستند. (نجمی، منوچهروحسینی،سیروس،1382)

[1] Challenge

[2] Webster

[3] Challenge

[4] a defiance:

[5] a call to combat:

[6] EFQM

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید