روش این پژوهش با عنایت به موضوع پژوهش که در ارتباط چرایی خرید کالاهای تقلّبی می باشد،کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانون مندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرد (خاکی،202، 1382).

همچنین بر اساس راهبرد جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. روش پیمایشی یک فرآیند پژوهشی می باشد که به مقصود جمع آوری اطلاعات درمورد این موضوعات که گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کنند و یا چه کاری انجتام می دهند، اجرا می گردد. مقصود از “چه می دانند” این می باشد که افراد چه اطلاعاتی را در زمینه یک هدف یا یک موضوع درونی پدید آورده اند. مراد از فکر کردن این می باشد که عقاید، توجه ها، ارزش ها و باورهای مردم چه هستند. هدف روش پیمایشی توصیف، تبیین و کشف روابط میان پدیده ها می باشد، بدون اینکه الزاماً ارتباط علت و معلولی داشته باشند. زیرا اطلاعات در یک مقطع زمانی معین از نمونه ها جمع آوری شده می باشد که نتایج بدست آمده برای زمان اجرای پژوهش درست می باشد و ممکن می باشد با گذر زمان نتایج تغییر کند. در این روش از ابزارهای گردآوری اطلاعات مانند نظاره، مصاحبه و پرسشنامه بهره گیری گردد که با در نظر داشتن شرایط این روش ها انتخاب می شوند (دلاور،1374،137).

1-8- روش گرد آوری اطلاعات و داده ها

در این پژوهش از دو روش میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات بهره گیری شده می باشد.در روش میدانی بعد از مطالعه روش های مختلف و جمع آوری نظرات اساتید، پرسشنامه به عنوان مناسبترین ابزار تشخیص داده گردید. از نظر مکانی نیزف اطلاعات این پژوهش در محیط واقعی جمع آوری شده می باشد. منابع اطلاعاتی پژوهش پیش رو ترکیبی از منابع دست اول و دوم می باشد، به این شکل که پرسشنامه توزیع شده به عنوان منابع اطلاعاتی دست اول به شمار می رود. همچنین بعضی از منابع اطلاعاتی دست دوم که در این پژوهش بهره گیری شده اند نیز، عبارتند از مقالات موجود در نشریات معتبر مدیریت بازرگانی و بازاریابی که از سایت های علمی اینترنتی اخذ گردیده می باشد و همچنین پایان نامه های کارشناسی ارشد و کتاب های مرتبط با موضوع.

1-9- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش بهره گیری کنندگان از عینک های آفتابی تقلبی به صورت آگاهانه در شهر تهران می باشد. همچنین محدوده زمانی انجام پژوهش در بهمن و اسفند ماه سال 1391 می باشد.

1-10- جامعه و نمونه آماری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش را مصرف کنندگان نهایی[1] عینک های تقلّبی، به صورت آگاهانه[2] خریده اند را تشکیل می دهند. همچنین واحد آماری جامعه این پژوهش هر یک از خریداران عینک های آفتابی تقلبی می باشد. عینک تقلّبی نیز به دلیل اینکه در جامعه بسیار فراگیر شده و همچنین اثرات منفی که در بلند مدّت برای مصرف کننده باقی می گذارد انتخاب شده می باشد.با در نظر داشتن نا محدود بودن چارچوب نمونه گیری، از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول ذیل برای تخمین حجم نمونه بهره گیری گردیده می باشد.

 

که در ارتباط مذکور:

n : حجم نمونه

Z : مقداراحتمال نرمال استاندارد با سطح اطمینان ، که برای سطح اطمینان 95% مقدار آن از جدول 96/1 بدست می آید.

: اندازه خطایی می باشد که محقق در مطالعه مرتکب می گردد، که در پژوهش حاضر مقدار آن برابر با 05/0 در نظر گرفته شده می باشد.

P(1-P): واریانس صفت کیفی مورد مطالعه می باشد که بع علت نا معلوم بودن، حداکثر مقدار آن یعنی 25/0 بهره گیری شده می باشد. پس حجم نمونه مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می گردد.

طبق محاسبات انجام شده نیاز به توزیع 384 پرسشنامه بود.

1-11- واژه ها و اصطلاحات بکارگرفته شده در پژوهش

در تعریف واژه ها و اصطلاحات بهترین روش این می باشد که اصطلاحات و واژه ها بر اساس تعریفی که توسّط صاحبنظران در هر رشته ارائه شده و بکار می رود (نادری، 1383). واژگان و اصطلاحات اصلی این پژوهش عبارتند از:

  • برند[3]: طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا، برند عبارت می باشد از: ” نام، واژه یا علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از تمامی این عناصر که به مقصود شناسایی کالا و خدمات یک فروشنده (یا گروهی از فروشندگان) با هدف ایجاد فرق در عرصه رقابت مورد بهره گیری قرار می گیرد (کلر،4، 1389).
  • کالاهای لوکس[4]: کالاهایی که بصورت انحصاری بهره گیری می گردد و یا برای نمایش دادن یک برند خاص که برای بهره گیری کننده آن علاوه بر مفید بودن در کارکردهایش، پرستیژ نیز به همراه دارد(گراسمنو شاپیرو[5]، 1998).
  • کالاهای جعلی از برندهای معتبر[6]: کالایی که مارک تجاری شبیه و غیر قابل تشخیص از مارک تجاری اصلی ثبت شده دارد و به حقوق رسمی صاحب اصلی مارک تجاوز می کند.
  • تصویر ذهنی از برند: مجموعه باورهایی که افراد در مورد یک محصول با نام و نشان تجاری خاص دارند، تصویر یک برند یا محصول نامیده می گردد (کاتلر و آرمسترانگ، 1383).
  • شخصیت برند: شخصیت برند عبارت می باشد از مجموعه ویژگی های انسانی که با برند همراه می باشد (آکر،1997)
  • ویژگی های ادراک شده محصول: عبارتند از ویژگی های قابل توصیفی که به تشریح محصول می پردازند (کلر، 1993).
  • مزایای ادراک شده: عبارت می باشد از آن چیز که که مصرف کننده معتقد می باشد آن کالای تقلّبی برایش فراهم می کند (کلر، 1993).
  • درگیری محصول: درگیری محصول یک چارچوب حیاتی و مرکزی در فهم رفتار تصمیم خرید مصرف کننده می باشد (فیل[7]، 1999).
  • دانش محصول: دانش محصول عاملی کلیدی می باشد که بر تمامی مراحل فرآیند تصمیم گیری تأثیر می گذارد (بتمن و پارک[8]، 1980). مصرف کنندگان با اندازه دانش محصول متفاوت، در ادراک از محصول متفاوت هستند. مصرف کنندگانی که دانش محصول بالاتری دارند، معیارهای تصمیم گیریشان مناسب تر و پیچیده تر می باشد (مارکس و اوسلون[9]، 1981). می توان دانش محصول را به سه دسته دانش ذهنی، دانش عینی و دانش بر مبنای تجربه دسته بندی نمود (براکس[10]، 1985).

 

  • ریسک ادراک شده: ریسک ادراک شده را موضوعی ذهنی و برآمده از عدم اطمینان در نتیجه تجارب و پیامدهای منفی تعریف کرده اند (باور[11]، 1960). ریسک ادراک شده ابعاد مختلفی زیرا مالی، اجتماعی، روانشناختی، فیزیکی و … دارد.

[1] . End User

[2].Non Deceptive

[3]. Brand

[4]. Branded Products

[5] Grossman and Shapiro

[6]. Counterfeit  Branded Products (CBP)

[7] . Fill

[8] . Battmant and Park

[9] . Marks and Oslon

[10]. Brucks

[11]. Baur

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید