هدف اصلی این پژوهش مشخص کردن عوامل اصلی موثر برافزایش توان مالی تامین کنندگان و رتبه بندی این عوامل می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-1اهداف فرعی:

اهداف فرعی عبارت می باشد از:

  1. مشخص کردن عوامل فرعی موثر برافزایش توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده
  2. تبیین ساختار حاکم تاثیر گذار برعوامل شناسایی شده
  3. تعیین اندازه شدت تاثیر عوامل شناسایی شده بر توان مالی تامین کننده در صنعت شوینده
  4. اولویت بندی تامین کنندگان براساس توان مالی در صنعت شوینده

 5-1سوالات پژوهش:

عوامل اصلی موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنعت شوینده کدام می باشد؟

عوامل فرعی موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنعت شوینده کدام می باشد؟

ساختار حاکم بر عوامل اصلی و فرعی مذکور کدام می باشد؟

شدت تاثیر عوامل در افزایش توان مالی تامین کنندگان به چه اندازه می باشد؟

اولویت بندی تامین کنندگان در صنعت چگونه خواهد بود؟

 

6-1  نوع و روش پژوهش:

نوع پژوهش بر مبنای هدف جزء پژوهش های کاربردی به شمار می رود.. با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش هدف شناسایی عوامل و معیارهای موثر بررتبه بندی تامین کنندگان و اندازه اهمیت هر یک از آنهاست پس می توان پژوهش را در قالب تحقیقات توصیفی طبقه بندی نمود .

به مقصود جمع آوری شاخصها و عوامل موثر بر افزایش توان مالی از جمع آوری داده ها به صورت میدانی بهره گیری شده می باشد واز آنجایی که جهت جمع آوری اطلاعات لازم برای تکمیل این پژوهش از ابزار پرسشنامه و مصاحبه بهره گیری می گردد می توان گفت که این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی می باشد.به گونه کلی این پژوهش از لحاظ روش تحلیل اطلاعات توصیفی و از لحاظ رو شهای جمع آوری اطلاعات پیمایشی می باشد .

 7-1قلمرو پژوهش:

قلمرو موضوعی:  قلمرو موضوعی پژوهش در حوزه مالی مربوط به توان تامین کنندگان در زنجیره تامین می باشد و مانند تحقیقات در صنایع شوینده می باشد.

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش مقطع کنونی در نظر گرفته شده می باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش شرکت های شوینده در شهر صنعتی البرز در شهرستان قزوین هستند جامعه آماری شرکت پاک وش می باشد وتحقیق به صورت میدانی انجام می شود.

 8-1روش های گردآوری داده ها:

در این پژوهش براساس نیاز و ضرورت از دو روش گردآوری اطلاعات شامل روش های میدانی و روش کتابخانه ای تخصصی بهره گیری شده می باشد .برای گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای از ادبیات موجود در پژوهش ها ،مقالات ،پایان نامه ها ،کتب، سایت ها ،بانک های مقالات و غیره بهره گیری شده می باشد هم چنین برای جمع آوری داده های میدانی از جامعه خبرگان ،از مصاحبه و پرسشنامه طراحی شده در پژوهش بهره گیری نموده ایم.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید