از آنجایی که این پژوهش از نوع تئوری و عملی می­باشد نیازمند مطالعات کتابخانه­ای و میدانی بوده می باشد. در این راستا مقالات، کتب و پایان­نامه­های متعددی مطالعه و مطالعه شده­اند. برای جمع­آوری اطلاعات به گونه حضوری به دانشگاه­ها و مراجع کتابخانه­ای زیادی مراجعه شده می باشد. در مرحله انتخاب مدل، مطالعات زیادی صورت گرفته می باشد و علت های انتخاب آن تشریح شده می باشد و برای مطالعه اعتبار مدل، در هر مرحله از مدل نتایج مورد مطالعه خبرگان قرار گرفت. در ادامه کار برای شناسایی و انتخاب عوامل حیاتی دستیابی به اهداف استراتژیک (در یک مثال واقعی) نیازمند نظر خبرگان بوده­ایم. در این راستا پرسشنامه­هایی طراحی و بین آنان توزیع شده می باشد و روایی و پایایی آن مطالعه شده می باشد. گاهی اوقات به مقصود جمع­آوری بهتر داده­ها، با خبرگان مصاحبه صورت گرفته می باشد.

خروجی مراحل روایی و پایایی پرسشنامه، وارد مدل شدند. ارتباط بین عوامل و روابط علی شناسایی شده و اثر مستقیم یا معکوس آن­ها بر یکدیگر تعیین شدند. به هر ارتباط یک وزنی داده شده می باشد که اندازه این ارتباط را نشان می‌دهد. در مرحله بعدی نگاشت­های ادراکی فازی عوامل موفقیت در حوزه آموزش رسم می­شوند. برای رسم این نگاشت ، از نرم افزار FCMapper.vs.1.2009 بهره گیری شده می باشد. پس از رسم FCM، با رویکردهای مختلف، عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شده و در ادامه به تحلیل حساسیت عوامل و تحلیل سناریو پرداخته شده می باشد. با رسم گراف نهایی FCM اندازه تأثیر عوامل موثر و عوامل حیاتی بر اهداف نشان داده شده می باشد. در پایان با کمک نگاشت بدست آمده، پیشنهادهایی به سازمان برای رسیدن به اهداف بلندمدت ارائه می­گردد. این پیشنهادها در جهت تقویت عوامل حیاتی موفقیت سازمان می­باشد. با موارد مطرح شده بالا این پژوهش از نوع توصیفی- پژوهشی می­باشد و با در نظر داشتن پیاده­سازی آن در سازمان آموزشی و پژوهشی از نوع کاربردی می باشد.

1-8- تعریف کلیدواژه­ها و اصطلاحات

  • اهداف راهبردی: اهداف راهبردی (بلندمدت) اهداف اصلی سازمان هستند که متناسب با چشم­انداز و مأموریت سازمان می‌باشند. این اهداف بیانگر نتایج مورد انتظار از اجرای استراتژی‌ها یا اولویت­های استراتژیک مشخصی می‌باشند.
  • نگاشت ادراکی[1]: نگاشت ادراکی یک گراف جهت­دار می باشد که برای تجزیه و تحلیل تأثیرات گزینه­های مختلف، مثلاً سیاست­ها یا تصمیمات تجاری به مقصود دستیابی به اهداف خاص به کار برده می­گردد. گره­ها مفاهیم متغیر و یال­ها روابط علی هستند [5]. نگاشت ادراکی بازنمایی روابط علی میان چند شیء یا مسئله می باشد که در برگیرنده نظرات خبرگان در مورد یک واقعیت ذهنی می باشد تا یک واقعیت عینی [10].

[1] Cognitive Map (CM)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دسته بندی : پایان نامه