• موانع و معضلات موجود در بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان استان گیلان کدامند؟
 • زیر معیارهای هر یک از موانع بیمه مسئولیت پزشکان استان گیلان کدامند؟
 • رتبه بندی موانع و زیر معیارهای بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان استان گیلان چگونه می باشد؟
 • 1-2-         تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش

  بیمه: لغت بیمه در فرهنگ عمید به صورت « واگذار کردن زیان ها و خطرهای احتمالی از قبیل خرابی، حریق، غرقه شدن و غیره با پرداخت مبلغ معین به عهده بنگاه‌های مخصوص این کار»تعریف شده‌می باشد. در فرهنگ نفیسی بیمه به صورت «اطمینان پیش روی مخاطره‌ای که محتمل الوقوع باشد» می باشد. همچنین قانون بیمه مصوب اردیبهشت 1316، بیمه را به صورت«عقدی که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد»و همچنین«متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می پرازد حق بیمه و آن چیز که را که بیمه می گردد موضوع بیمه»تعریف کرده‌می باشد(عمید،299،1387).

  مسئولیت: لفظ مسئولیت در لغت به معنی مواخذه و بازخواست می باشد و در ارتباط با زندگی اجتماعی، مفهوم مسئول بودن یا مسئولیت به‌این معنی می باشد که هر شخصی بایستی پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش باشد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  مسئولیت گونه‌های مختلفی دارد که مهم ترین آنها مسئولیت اخلاقی و قانونی می باشد. مسئولیت قانونی به مسئولیت مدنی و کیفری تقسیم می گردد.

  مسئولیت مدنی: شرط تحقق مسئولیت مدنی این می باشد که شخص بایستی مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد که به دیگری زیان رسانیده می باشد و ضرر وارده متوجه یک شخص خصوصی باشد و عبارت می باشد از تعهد و التزامی‌که شخص نسبت به جبران زیان وارد به دیگری دارد اعم از آن که زیان مذکور براثر اقدام شخص مسئول یا اقدام شخص وابسته به او و یا ناشی از اشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در فقه در همین معنی لفظ ضمان را به کار برده‌اند که معنی آن عبارت از هر نوع مسئولیت می باشد(کریمی،65،1373).

  مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری وقتی به وجود می آید که فردی یا افرادی براثر کردار و رفتار خود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر کنند. پس در مسئولیت کیفری خسارت وارده به جامعه ملاک قرار می گیرد.

  مسئولیت اخلاقی: مقصود از مسئولیت اخلاقی این می باشد که بشر پیش روی خداوند یا وجدان خویش جوابگوی خطای ارتکابی باشد و در فعل یا ترک فعلی که به شکل مخالف با تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی و وجدان باشد ظاهر می گردد(حسینی نژاد،84،1370).

  مسئولیت قراردادی: مقصود از مسئولیت قراردادی مسئولیت کسی می باشد که در عقدی از عقود، اعم از عقد معین و غیرمعین تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم ایفای تعهد یا تاخیر در ایفای تعهد و یا در حین ایفای تعهد و به سبب ایفای تعهد خسارتی به متعهد له وارد کند.

  مسئولیت حرفه‌ای(شغلی): چنانچه در نتیجه کار و حرفه به دیگری ضرر وارد گردد شخص مذکور در برابر دیگران مسئولیت حرفه‌ای دارد(عبادی،27،1370).

  خطای شغلی: خطای شغلی خطایی می باشد که صاحبان مشاغل در هنگام اجرای شغلشان مرتکب شوند و از روش فنی متعارف و اصول مسلم آن شغل تجاوز کنند.

  اساساً خطای شغلی خطایی می باشد که در هنگام بجای آوردن حرفه معین از نقض اصول و قواعد موضوعی و متعارف هر شغل برای مثال خطای پزشک در معالجه یا اقدام جراحی، مهندس و معمار در ترسیم نقشه مهندسی و غیره به وجود می آید. می توان گفت  که خطای شغلی خطایی می باشد که صاحبان مشاغل در هنگام اجرای شغلشان اگر از روش فنی متعارف، مطابق اصول مسلم آن شغل تجاوز کنند، مرتکب می شوند(کاتوزیان،52،1370).

  بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان: پوشش موضوع این قرارداد عبارت می باشد از جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت یا قصور در تشخیص، معالجه، مداوا، اعمال جراحی و به گونه کلی امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی و یا فوت شوند(محمود صالحی،45،1372).

  برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید