موضوع این پژوهش طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم می‌باشد. پس با در نظر داشتن موضوع پژوهش، در مورد موضوعات برند، شکل‌گیری برند و برندسازی‌، دلفی فازی، مدل پویایی سیستم، مطالعاتی در این پژوهش صورت گرفته می باشد.

 

1-5-2- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش صنایع غذایی زرین غزال فارس می باشد.

 

1-5-3- قلمرو زمانی

   این پژوهش در سال 1392 انجام گرفته می باشد، در اواخر بهار و اوایل ماه خرداد آغاز گردید و تقریبا در اواخر ماه بهمن به پایان رسید.

 

1-6- روش پژوهش

روش انجام این پژوهش از نوع کمی می باشد. نوع پژوهش بر اساس هدف کاربردی می‌باشد و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نیاز، پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی، به شمار می رود. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش میدانی بهره گیری شده می باشد، به این ترتیب که آغاز برای شناسایی شاخص‌های موثر بر شکل‌گیری برند با مطالعه پیشینه پژوهش، شاخص‌ها(متغیرهای پژوهش) شناسایی و سپس برای تکمیل این شاخص‌ها و نهایی کردن آنها پرسشنامه‌ای براساس تکنیک دلفی فازی و توسط محقق طراحی گردید و طی سه مرحله در میان خبرگان توزیع گردید. سپس با در نظر داشتن شاخص‌های نهایی، با در نظر داشتن مطالعات گسترده‌تر ارتباط میان عوامل نهایی مشخص گردید و با کمک نرم‌افزار ونسیم[1] که از نرم‌افزارهای پویایی سیستم می باشد، نمودار علی – معلولی[2] طراحی گردید. سپس این مدل طراحی شده با مصاحبه‌های پی‌درپی مورد تایید نظر خبرگان صنعت و دانشگاه قرار گرفت. بعد از این مرحله با در نظر داشتن نظر خبرگان و مطالعات میدانی اندازه اثرگذاری متغیرها بر یکدیگر مشخص گردید و با در نظر داشتن این اعداد فرمول‌نویسی مدل صورت گرفت و در نهایت خروجی‌های نرم‌افزار ونسیم مورد تایید نظر خبرگان قرار گرفت.

[1] .Vensim

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] .Causal Loop

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دسته بندی : پایان نامه