مقصود از عملیاتی کردن ، قابل نظاره ساختن یک نظریه یا متغیر و پیش بینی روش های اندازه گیری آن می باشد (خاکی،1387،ص178). تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش به تبیین زیر می باشد :

1-8-1) ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد –  نظام اندازه گیری عملکرد یک ابزار ضروری برای پاسخ به سوالاتی در مورد بهره وری در قالب عباراتی شامل کارآیی ، تاثیر و قابلیت پاسخگویی می باشد. اندازه گیری عملکرد یکی از مهم ترین دستور کارهای مدیریت می باشد. زیرا کلید دستیابی به بهبود مستمر در توانایی ارزیابی و سنجش مداوم عملکرد شرکت می باشد. اندازه گیری عملکرد را می توان در قالب اندازه گیری سه عامل بهره وری ، تاثیر و کیفیت (کیفیت ارائه کالاها و خدمات به مردم و مشتریان) نیز اظهار نمود. بهره وری به صورت کمی نشان دادن خروجی ها و ورودی ها به شکل نسبت می باشد که معمولاً صورت نسبت ، خروجی ها و مخرج آن ورودی ها می باشد. تاثیر عبارت از تعیین روابط بین خروجی های یک شرکت و اهدافی که شرکت کوشش در تکمیل آن دارد می باشد.کیفیت نیز خروجی ها یا فرآیندی که طی آن یک خروجی تکمیل می گردد را مورد آزمایش قرار می دهد و با ویژگی هایی مانند دقت ، عدم نقص و درجه پیچیدگی نشان داده می گردد(منصوری،1378،ص162). در این پژوهش این متغیر بر اساس دو ویژگی وکاربرد نظام اندازه گیری عملکرد که عبارتند از، تسهیل در تصمیم گیری و قابلیت پاسخگویی، اندازه گیری می گردد. برای دستیابی به اطلاعات در مورد این متغیر از سنجه هایی جهت مطالعه ویژگی های کلیدی نظام اندازه گیری عملکرد شرکت در قالب تسهیل در تصمیم گیری و قابلیت پاسخگویی بهره گیری گردیده می باشد.

1-8-1-1) تسهیل در تصمیم گیری – اطلاعات به دست آمده از نظام اندازه گیری عملکرد و نیز تحلیل این اطلاعات در طریقه تصمیم گیری شرکت ها به کار گرفته می گردد. نیاز به تسهیل در تصمیم گیری ها درخصوص اطلاعات مدیریتی می باشند که به نیاز داشتن به اطلاعات حسابداری در برنامه ریزی و تصمیم گیری تصریح دارد. دراین پژوهش برای اندازه گیری این متغیر از اندازه بهره گیری از نظام اندازه گیری عملکرد در تصمیم گیری های مدیریتی ، کیفیت و ظرفیت تصمیم گیری در شرکت ،تجزیه و تحلیل عملکردهای برنامه ریزی شده و نظارت بر پیشرفت اهداف از پیش تعیین شده و همچنین تنظیم و اصلاح برنامه ها بهره گیری می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-8-1-2) قابلیت پاسخگویی تحقیقات حاکی از شواهد تحلیلی و تجربی درخصوص نیاز به پاسخگویی به ذینفعان و مدیران می باشند که به نیاز داشتن به اطلاعات حسابداری برای نمایش اسناد و ارتقای ارزش های سازمانی تصریح دارد. برای اندازه گیری این متغیر از مطالعه عملکرد مالی شرکت و مقایسه دستاوردهای شرکت در برابر بودجه و اهدافش از لحاظ کمی بهره گیری می گردد.

1-8-2) کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک استراتژی در اصطلاح عام برنامه و دورنمایی از اهداف آینده می باشد که یک موجودیت در جهت نیل به آن اهداف، این استراتژی را تدوین و پیگیری می کند.اما در علم مدیریت، تدوین استراتژی همانا یکی از وظایف خطیرمدیریتی می باشد که مبنای تصمیم گیری های حیاتی مدیران ارشد برای حفظ بقای سازمان یا شرکت و تعالی آن می باشد. چه بسا که مدیریت موفق ، حاصل تدوین درست استراتژی و اجرای موفقیت آمیز آن می باشد. به اظهار دیگراستراتژی یک برنامه واحد، همه جانبه و تلفیقی می باشد که محاسن یا نقاط اصلی شرکت را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحوی طراحی شده می باشد که با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف شرکت اطمینان حاصل می گردد (ویلیام،1386، ص14).کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک تصریح به اندازه نفوذ یک واحد اجرایی بر اولویت های استراتژیک یک شرکت و بهره گیری از منابع آن شرکت اطلاق می گردد. واحدهای اجرایی به عنوان بازیگران مهم درون شرکت می باشند که اغلب منافع متضادی را در عرصه های مهم تصمیمات استراتژیک دنبال می کنند. این سوال که تا چه حد یک عملکرد مشخص قادر می باشد بر کاربردی کردن تصمیم گیری استراتژیک تأثیر داشته باشد پیامدهای بزرگی را برای مسیر استراتژیک شرکت و حرکت به سوی چالش های موجود در بازار درپی خواهد داشت. برای مثال عملکرد واحد پژوهش و توسعه ممکن می باشد تاکیدی استراتژیک بر پیچیدگی و کیفیت محصول داشته باشد درحالی که واحد عملیات ممکن می باشد از تمرکز بر هزینه ی تولید و بهره وری طرفداری کند(Artz et al., 2012, p447). در این پژوهش برای اندازه گیری این متغیر اندازه نفوذ نظام اندازه گیری عملکرد شرکت بر هشت حوزه ی تصمیم گیری استراتژیک ازجمله جهت دهی به استراتژی کل شرکت، تولید محصولات جدید،توسعه بازارهای جغرافیایی،تصمیمات مربوط به بودجه بندی،رضایتمندی مشتریان،قیمت گذاری ، انتخاب شرکای استراتژیک کسب و کار در نظر گرفته می گردد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید