مقصود تعادل بین کار و زندگی غیر شغلی،  اندازه فشارهای محسوس و نا محسوس شغلی،  حالت فکری کارکنان،  امکان رهایی از ناراحتی ها و افسردگی های حین کار و یا خارج از آن می باشد. (همان منبع)

ارتباط اجتماعی زندگی کار

به این معنی می باشد که از دید کارکنان، سازمان در تولید، کاهش هزینه ها، نحوه استخدام، فنون بازاریابی و سایر فعالیت ها به مسئولیت اجتماعی تا چه حد اقدام می کند. سازمان های فاقد تعهدات و مسئولیت اجتماعی می توانند موجب شوند که کارکنان ارزش و سوابق کار خود را کم رنگ نشان دهند.(همان منبع)

کیفیت زندگی کاری فرایندی می باشد که به وسیله آن همه اعضاء سازمان از راه مجاری باز متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده می باشد در تصمیم هایی که به ویژه بر شغل شان و محیط کارشان اثر فراوانی می گذارد به نوعی دخالت می کنند. (نجمی،1385)

مدیریت ارتباط با مشتری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به همه فرآیندها و فناوری‌هایی گفته می گردد که در شرکت‌ها و سازمان‌ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان به کار می‌رود. اصول مدیریت ارتباط با مشتری، چگونگی ایجاد موفق یک سیستم و اجرای آن را برای ارتباط با مشتریان اظهار می کند، از شروع و اجرای اولیه یک چنین سیستمی تا نگهداری آن در زمانهای مختلف.(شیرکوند،1386)

1-6-2- تعریف عملیاتی

در این پژوهش برای سنجش متغیرها از دو پرسشنامه بهره گیری شده می باشد که عبارتند از :

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون مشتمل بر24 سوال و پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری برگرفته از عباسی(1388) مشتمل بر 14 سوال. پرسشنامه به کمک طیف لیکرت بصورت خیلی مخالفم(1)، مخالفم(2)، مطمئن نیستم(3)، موافقم(4) و خیلی موافقم(5) نمره‌گذاری شده می باشد.

1-7- قلمرو پژوهش

1-7-1- قلمرو مکانی پژوهش(جامعه آماری )

قلمرو مکانی این پژوهش کلیه کارکنان بخش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان می باشد.

 

1-7-2- قلمرو زمانی پژوهش

زمان یا دوره زمانی آغاز تا پایان کار توزیع و جمع آوری پرسشنامه (ابزار گرد آوری اطلاعات) و تجزیه و تحلیل نتایج را در بر می گیرد که محقق یک دوره زمانی 6 ماهه را پیش بینی می کند. (از ابتدای دی نودویک تا انتهای خرداد ماه نود و دو )

1-7-3- قلمرو موضوعی پژوهش

در این پژوهش، محقق به دنبال مطالعه تاثیر مولفه های کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری می باشد که مباحثی از مدیریت بازاریابی و نیز مدیریت منابع انسانی را دربر می گیرد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید