• پیامدهای رضایت شغلی
 • رضایت شغلی ،علاوه بر افزایش بهره وری، باعث سلامت فیزیکی و ذهنی، افزایش روحیه فرد می گردد.

  بعضی از شاخص های رضایت شغلی عبارتند از:

  • افزایش بهره وری فرد: رضایت مندی افراد از مشاغل خود ، نسبتی مستقیم با بهره وری دارد،بازدهی کارگر یا کارمند شاد و سرحال زیاد می باشد. (پارساییان و اعرابی،1378).
  • افزایش روحیه فرد: روحیه حالتی می باشد که یک شخص برای مساعدت به محل کارش و منافع آن دارد و در جهت خواسته های محل کارش حرکت می کند. به بیانی دیگر روحیه یعنی رضایت از اهداف سازمان و علاقه به حرکت در آن جهت و علاقه به رسیدن به هدف  سازمان یا گروه مشخصی. بین روحیه فرد با رضایت وی ارتباط مستقیم هست .
  • تعهد سازمانی فرد: تعهدسازمانی به توجه کلی فرد نسبت به سازمان اطلاق می گردد، در برگیرنده پذیرش اهداف و ارزش های سازمان، تمایل به کوشش برای سازمان و قصد ادامه عضویت درسازمان و وفاداری به آن می باشد (قلی پور،1386 ،ص26 ).
  • تضمین سلامت فیزیکی و ذهنی فرد: پژوهش ها نشان داده می باشد که کارکنان راضی، از سلامت و عمر طولانی تری برخوردار هستند. افراد ناراضی ازشغل و سازمان خود، زمینه مساعد بیش تری برای ابتلاء به ناراحتی های روانی و جسمی دارند و فشارهای روانی ناشی از کار، عامل بسیاری از بیماری های جسمی کارکنان می باشد. فردی که از شغل خود راضی می باشد در جهت رضایت شهروندان قدم بر می دارد و با توجه مثبت خویش به سلامت روانی جامعه کمک می کند.
  • افزایش رضایت از زندگی : خشنودی شغلی بخشی از زندگی می باشد. سرشت پیرامون بیرون از کار، بر احساس های بشر در کار اثر می گذارد. بر همین سیاق،زیرا شغل یک بخش عمده از زندگی می باشد، پس خشنودی شغلی بر خشنودی کلی بشر از زندگی نفوذ دارد.پس،یک اثر سر ریز میان خشنودی شغلی و زندگی وجود داردکه در هر دو سو گسترده می گردد. در نتیجه،مدیران بایستی نه تنها به مطالعه پیرامون نزدیک شغل بپردازند و بر آن نظارت کنند ،بلکه از در نظر داشتن توجه های کارکنان خود به دیگر بخش های زندگی غافل نباشند(طوسی،1372،ص 168 -182).
  • افزایش سرعت آموزش مهارت های جدید شغلی : مطالعه های شغلی، روش سود مندی برای تعیین پاره ای از نیاز های آموزشی می باشد. به گونه معمول به کار کنان این فرصت داده می گردد تا احساس خود را در باره شیوه کار سرپرستان عیان سازند. زیرا کارکنان به گونه نزدیک این گونه رفتار سرپرستی را تجربه می کنند، بنابر این ادراک آنان می تواند داده های سود مندی در باره نیاز های آموزشی سرپرست آنها فراهم آورد.

  آگاهی از نتایج مهم رضایت از شغل به اندازه شناخت آن چیز که موجب رضایت می گردد، اهمیت دارد. این نتایج عبارت می باشد از:

  الف ـ رضایت و ترک خدمت

  رضایت از شغل و ترک خدمت با یکدیگر ارتباط دارند. وروم[1] پی برد که دامنه همبستگی بین این دو متغیر در مطالعه های گوناگون، از 25% ـ تا 42% ـ می باشد. سپس پورتر و استیرز در پانزده مطالعه، پی بردند که همبستگی میان رضایت و ترک خدمت 25% ـ می باشد(عباس محمدزاده وآرمن مهروژان، 1375،ص280 )بازنگران قرن اخیر، که به مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و رها کردن شغل پرداخته اند، گزارش می دهند که بین این دو یک ارتباط منفی مستقر می باشد؛ یعنی اگرکارکنان از شغل خود راضی باشند، کار خود را رها نخواهند نمود و اگر از شغل خود راضی نباشند، به رها کردن شغل خود مبادرت میورزند. لاک در سال 1976 نیز گزارش تقریباً مشابهی ارائه داد.( پورتر و استیرز،1991)

  ب ـ رضایت از شغل و غیبت از کار

  شواهد نشان می دهد که ارتباط ای معتدل و معکوس بین رضایت از شغل و غیبت کارکنان از محل کار خود هست. وروم در چندین مطالعه نشان داد که دامنه همبستگی از 14% ـ تا 38% ـ می باشد. این مطالعه مورد تأیید پورتر و استیرز و دیگران نیز قرار گرفت. (عباس محمدزاده و آرمن مهروژان،1375، ص280)

  ج ـ رضایت شغلی و عملکرد

  ویژگیهای ساختاری
  ویژگی‌های فردی

  سرمایه گداری ها

  – فرصتهای شغلی جایگزین

   

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

   اجتماعی شدن خانوادگی- فرهنگی-سازمانی
  سرمایه گذاری های سازمان
  جبران متقابل
  تعهد مستمر
  تعهد هنجاری
  تعهد رفتاری
  تعهد عاطفی
  ویژگی های شغلی
  ترک خدمت
  رفتارهای شغلی:

  – عملکرد

  – غیبت

  – رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی

  تجربیات کاری:

  – احساس آرامش

  – شایستگی

  شکل 2-1 : مدل سه بخشی تعهد سازمانی

  یکی از بحث انگیزترین مباحث در زمینه رضایت شغلی، ارتباط آن با عملکرد می باشد. سه نظریه در این باره ارائه شده می باشد:

  دو نظریه نخست از طرفداری ضعیفی برخوردار می باشد، اما نظریه سوم، که بر اساس آن، پاداش به عنوان واسطه عملکرد و رضایت اقدام کند، از طرفداری بیش تری برخوردار می باشد. عملکرد قبلی موجب دریافت پاداش درونی (احساس کام یابی شخصی) و پاداش برونی (حقوق و ترفیع) می گردد.این پاداش به نوبه خود، هم عملکرد آینده فرد را بالا می برد و هم در بالا بردن اندازه رضایت شغلی او مؤثر می باشد.  .) عباس محمدزاده وآرمن مهروژان، 1375،ص280(

  وروم در تحقیقات خود، به دست آورد که بین رضایت شغلی و اندازه کارایی و عملکرد، ارتباط مثبتی هست.) عبدالله شفیع آبادی، 1370، ص 129)

  [1]-V. H. Vroom

  برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید