چهارچوب نظری بنیانی می باشد که تمامی پژوهش بر آن استوار می باشد. این چهارچوب شبکه ای می باشد منطقی ، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی زیرا مصاحبه ، نظاره و مطالعه پیشینه پژوهش شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مسأله پژوهش مرتبط هستند. پس از شناسایی متغیرهای مناسب بایستی شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین گردد تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن ها را پدید آورد و سپس آزمود.نتایج آزمون فرضیه ها (که متضمن تأیید یا عدم تأیید می باشد ) ، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های پژوهش عیان می گردد. بدین ترتیب چهارچوب نظری گام مهمی در فرآیند پژوهش به شمار می آید(سکاران، 1385،ص94). مدل مفهومی در نظر گرفته شده برای این پژوهش با تغییراتی که در مدل ارایه شده در پژوهش آرتز و همکارانش[1] (2012) انجام گردید به شکل زیر طراحی گردیده می باشد. مدل فوق نشان دهنده این می باشد که ویژگی های اندازه گیری عملکرد با در نظر داشتن متغیرهای تعدیل گر (قابلیت اطمینان، کاربرد خاص، نوع صنعت، نوع استراتژی و اندازه شرکت) بر کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک اثر گذارند.

 

نمودار 1-1) ارتباط اندازه گیری عملکرد و کاربردی کردن تصمیمات استرات‍‍‍ژیک

 

در این پژوهش کاربردی کردن تصمیمات استرات‍ژیک ، متغیر وابسته[2] می باشد که به عنوان مهم ترین متغیر در این پژوهش به کار می رود و هدف توصیف یا پیش بینی این متغیر می باشد.متغیر مستقل[3] این پژوهش ، ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد می باشد که کاربرد آن شامل تسهیل در تصمیم گیری و قابلیت پاسخگویی می باشد. همچنین متغیرهای قابلیت اطمینان،کاربرد خاص، اندازه شرکت، نوع صنعت و نوع استراتژی به عنوان متغیرهای تعدیل گیر[4] در این پژوهش مورد نظر می باشند.

 

1-6 ) سوالات پژوهش

سوالات این پژوهش به تبیین زیر می باشند :

 1. آیا ارتباطی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با در نظر داشتن قابلیت اطمینان هست ؟
 2. آیا ارتباطی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با در نظر داشتن کاربرد خاص هست ؟
 3. آیا ارتباطی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با در نظر داشتن اندازه شرکت هست ؟
 4. آیا ارتباطی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با در نظر داشتن نوع صنعت هست ؟
 5. آیا ارتباطی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با در نظر داشتن نوع استراتژی هست ؟
 6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-7 ) فرضیه های پژوهش

فرضیه یک حدس عالمانه ای می باشد درمورد ی حل یک مسأله ، فرضیه را می توان به منزله ی ارتباط ای منطقی بین دو یا چند متغیر تعریف نمود که به صورت جمله ای آزمون پذیر اظهار می گردد. با در نظر داشتن اظهار مسأله این پژوهش و چهارچوب نظری پژوهش ، فرضیه های پژوهش عبارتند از :

 1. بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با در نظر داشتن قابلیت اطمینان ارتباط ی مثبت هست.
 2. بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با در نظر داشتن کاربرد خاص ارتباط ی مثبت هست.
 3. بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با در نظر داشتن اندازه شرکت ارتباط ی مثبت هست.
 4. بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با در نظر داشتن نوع صنعت ارتباط ی مثبت هست.
 5. بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با در نظر داشتن نوع استراتژی ارتباط ی مثبت هست.

[1] Martin Artz , Christian Homburg , Thomas Rajab

[2] Dependent Variable

[3] Independent Variable

[4] Moderator

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید