• هدف اصلی:
 • شناسایی و تحلیل عوامل موثر و حیاتی دستیابی به اهداف راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس با بهره گیری از نگاشت ادراکی فازی

  1. اهداف فرعی:
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تعیین اندازه اهمیت هر کدام از عوامل موثر و حیاتی دستیابی به اهداف راهبردی و تعیین روابط بین آن­ها با رویکرد فازی
  • طراحی سناریوهایی بر مبنای سؤالاتی در قالب “چه می­گردد- اگر؟”
  • طراحی الگوی عوامل علی و معلولی و تعیین وزن عوامل مؤثرتر

  1-5- سؤالات پژوهش

  مطابق با اهداف پژوهش، سؤالات زیر مطرح می­گردد:

  1. به مقصود دستیابی به اهداف راهبردی موسسات آموزشی و پژوهشی به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس چه عوامل کلیدی و حیاتی موفقیت وجود دارند؟
  2. اندازه اهمیت هر یک از این عوامل و ارتباط بین عوامل چقدر می باشد؟
  3. نگاشت ادراکی فازی به دست آمده چه نقشی در انتخاب و تدوین سناریو و راهبرد سازمان دارد؟

  1-6- قلمرو پژوهش

  الف) قلمرو مکانی:

  مطالعه موردی این پژوهش در دانشگاه آزاد واحد بندرعباس انجام می گردد. همچنین کلیه مؤسسات آموزشی و پژوهشی مانند واحدهای دیگر دانشگاه آزاد می‌توانند از این رویکرد جدید در کلیه برنامه‌ها و اهداف خود بهره گیری نمایند.

  ب) قلمرو زمانی:

  پژوهش حاضر از نظر زمانی در سال­های 92 و1393 انجام شده می باشد.

  ج) قلمرو موضوعی:

  قلمرو موضوعی پژوهش شامل اهداف راهبردی سازمان، عوامل حیاتی موفقیت در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاه، مدل­های تجزیه و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت، مدل­سازی توسط نگاشت­های ادراکی فازی، روش­های یادگیری نگاشت­های ادراکی فازی به خصوص روش­های مبتنی بر شبکه­های عصبی مصنوعی مانند هبین می­باشد.

  برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید