1-7-1-4  متغیر سهولت  درک شده

تعریف نظری

میزانی که کاربر انتظار دارد بهره گیری  از سیستم موردنظر، نیازی به کوشش نخواهد داشت. ( دیویس[1] و دیگران ؛ 1989 : 985) بر اساس مدل پذیرش فناوری، درک شخص از سودمندی سیستم ، تحت تأثیر این  واقعیت می باشد که وی  درک کند بهره گیری از سیستم آسان می باشد . ( ونکاتش و دیویس[2] ؛ 2000 : 187)

بر اساس مدل پذیرش فناوری دیویس  [3] TAM که در  سال  1989 ارائه گردید ، دو متغیر  سهولت استفاد درک شده یا PEOU [4]   و سودمندی درک شده یا PU  [5]  توجه افراد درمورد یک فناوری، تمایل و قصد بهره گیری از فناوری و در نهایت رفتار واقعی در بهره گیری از فناوری را تعیین  و تبیین می کنند و همچنین متغیرهای مستقل یا بیرونی، از طریق تأثیری که بر PU و PEOU دارند، بر پذیرش فناوری موثر هستند. (کفاشان ؛ 1389 )

تعریف عملیاتی

در این پژوهش  متغیر سهولت درک شده  ، اندازه درک مصرف کننده از آسانی و سهولت بهره گیری از انجام اقدام رزرو اینترنتی هتل می باشد . برای مطالعه عملیاتی اندازه  متغیر سهولت درک شده در پرسشنامه این پژوهش ، 5 سوال مطرح شده می باشد که شامل سوالات( 16 تا 20 )پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر سهولت درک شده در سوالات پرسشنامه عبارتند از :  آسان بودن خرید اینترنتی و رزرو آنلاین هتل برای شخص ، سهولت جهت سفر به بهترین مکان در مناسب ترین زمان و همچنین  سهولت انجام مقایسه امکانات هتل ها با یکدیگر .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-7-1-5  متغیر سودمندی درک شده

تعریف نظری

سودمندی درک شده عبارتست از درجه ای که شخص عقیده دارد بهره گیری کردن از یک سیستم خاص ، وضعیت  او را بهبود می بخشد (تیلور و تاد[6] ؛ 1995: 152) بر اساس مطالعه تئو و تان  در سال2000 ، (تان و تئو[7] ؛ 2000)  اندازه سودمندی  از بهره گیری درک شده به عنوان یک عامل مهم و اساسی برای مشخص  کردن  پذیرش  یک  تکنولوژی جدید شناسایی شده می باشد. (بهبودی ، عابدینی و جلیلوند ؛ 1392 )

سودمندی بهره گیری درک شده به این معنی می باشد که بهره گیری از یک سیستم خاص تا چه اندازه عملکرد کار فرد را بالا می برد .(; 2001 ; Davis; 1993 ;  Mathwick et al.; 2001 (Al-Gahtani

 

 

 

 

تعریف عملیاتی

در این پژوهش سودمندی درک شده عبارتست از درجه ای که شخص عقیده دارد بهره گیری از یک سیستم خاص ، باعث بهبود  وضعیت  او می گردد  . برای مطالعه عملیاتی متغیر مستقل سودمندی درک شده  در پرسشنامه این پژوهش  ، 5 سوال مطرح شده می باشد که شامل سوالات ( 21  تا 25 ) پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر سودمندی درک شده  در سوالات پرسشنامه عبارتند از : آگاهی از تخفیف های مناسبتی هتل ها ،کوتاه شده دست واسطه ها ،  پاسخگو بودن سایت ها  و وجود اطلاعات کامل در سایت های گردشگری .

 

1-7-2 متغیرهای وابسته

متغیرهای  وابسته “توجه ” و ” نیت انجام رزرو اینترنتی هتل ” می باشند . که در این پژوهش به عنوان متغیر اصلی در مدل قرار گرفته می باشد . دراین پژوهش کوشش بر این شده می باشد که با بهره گیری از متغیرهای کلیدی پذیرش فناوری شامل سودمندی ، سهولت بهره گیری ، اعتماد ، اعتبار و سازگاری به عنوان عوامل موثر بر توجه افراد ، به نیت و قصد انجام رزرو اینترنتی هتل پرداخته گردد .

 

1-7-2-1  متغیر توجه

تعریف نظری

توجه عبارت می باشد از یک روش نسبتاً ثابت در فکر احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه ها و موضوع های اجتماعی یا قدری وسیع تر، هر گونه حادثه ای در محیط فرد .( ترکان و کجباف ؛ 1387) یکی از علت های اهمیت توجه این می باشد که بر افکار اجتماعی موثر می باشد ، نحوه تفکر و پردازش اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهد ، به عنوان طرح ذهنی اقدام می کند و به بیانی دیگر چارچوب های شناختی اطلاعات را در مورد مفاهیم ، جایگاه ها و حوادث را سازماندهی و نگهداری می کند و سرانجام، بر فرایند رفتار اثر می گذارد . ( آذربایجانی و همکاران ؛ 1۳۸۵ )

تعریف عملیاتی

[1] Davis

[2] Venkatesh  &  Davis

[3] Technology acceptance model

[4] Perceived Ease Of Use

[5] Perceived Usefulness

[6] Taylor  &  Todd

[7] Tan  &  Teo

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید