شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کیفت­درک­شده­ عبارت می باشد از ارزیابی­کلی مشتری از استانداردهای فرآیند دریافت خدمات. در پژوهش­های پیشین، ارتباط بین کیفت­درک­شده و رضایت، به اثبات رسیده می باشد. بعضی از صاحب نظران بر این عقیده اندکه کیفیت درک شده، اندازه انطباق بین عملکرد درک شده و انتظارات مشتری می باشد. بعضی دیگر از پژوهشگران، کیفیت درک شده را نتیجه رضایت می­دانند. ارزش درک شده به گونه مثبت می­تواند توسط کیفیت درک شده، تحت تاثیر قرار بگیرد. اما ارتباط لزوما مثبتی بین درک مشتری از کیفیت و درک وی از ارزش وجود ندارد. ممکن می باشد مشتریان به دلیل قیمت­های پایین، ارزش بالایی را از محصولات یا خدماتی که کیفیت پایینی دارند، ادراک کنند (زنجبریان و همکاران، 1391). کیفیت­درک­شده می­تواند، به صورت درک مشتری از کیفت کلی یا برتری محصول یا خدمات به در نظر داشتن هدف مور انتظارش، در مقایسه با گزینه­های دیگر، تعریف گردد. در نهایت کیفیت درک شده، احساس کلی و ناملموس درمورد برند می باشد بنا به نظر آکر (1991) کیفیت درک شده از طریق، دلیلی برای خرید، ایجاد فرق، اضافه پرداخت قیمت، تمایل اعضای کانال توزیع به بهره گیری از محصولات با کیفیت ادراک شده بالاتر  و توسعه­ی برند، می­تواند ارزش نموده و درواقع بر ارزش وی‍ژه برند تجاری تاثیر گذارد (کرباسی و همکاران،1390).

[1] Yoo etal

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید