در اجرای پژوهش های علمی، پس از اظهار مسأله پژوهش، هدف پژوهش به صورتی که به شکل عملیاتی و از طریق نظاره عینی قابل دسترس باشد ارائه می گردد(سرمد و همکاران،1385). براین اساس و با در نظر داشتن مدل مورد بهره گیری در این پژوهش، یعنی مدل(اومام و همکاران[1]،2008)  هدف اصلی و اهداف فرعی پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1-4-1- هدف اصلی

سنجش عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

1-4-2- اهداف فرعی

  1. سنجش عوامل موثر فردی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  2. سنجش عوامل موثر نهادی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  3. سنجش عوامل موثر محیطی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  4. سنجش عوامل موثر سازمانی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  5. تعیین رتبه بندی عوامل چهارگانه
شکل(1-2). عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

منبع: (اومام و همکاران،2008)

 

 

 

 

1-5- سوالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت کدامند؟

1-5-2- سوالات فرعی پژوهش

  1. عوامل موثر فردی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چه می باشند؟
  2. عوامل موثر نهادی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چه می باشند ؟
  3. عوامل موثر محیطی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چه می باشند ؟
  4. عوامل موثر سازمانی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چه می باشند ؟
  5. رتبه بندی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چگونه می باشد؟

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی

1-6-1- تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی یک فرآیند برای تبدیل یافته های جدید تحقیقاتی و توسعه ایده های جدید تحقیقاتی می باشد(ژائو[2]،2004) که به مقصود تولید محصولات جدید و یا بهبود یافته، خدمات، فرآیندها و فناوری های قابل عرضه به بازار برای ارزش آفرینی اقتصادی می باشد (ماکوی و همکاران[3]،2007).

 

1-6-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی:

در این پژوهش براساس مدل(اومام و همکاران،2008) چهار عامل فردی، نهادی، محیطی و سازمانی در نظر گرفته می گردد.

[1] Umam et al

[2]  Zhao

[3] Maccoy et al.,

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید