مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت[1] یک مدل غیرتجویزی می باشد که ساختار آن برپایه ارزشهای هشت گانه ودرنه معیارو32زیرمعیارشکل یافته می باشد .

چارچوبی روش مند برای ارزیابی عمـــکرد ســازمان ها در دو حوزه فرآیند ها و نتایج حاصل از این فرآیند ها می باشد. دستاوردهای حاصـــل از ارزیابی در این مدل عبارتست از نقاط قوت سازمان و زمینه های قابل بهبــــود آن که برای دستیابی به بهــبودها فهرستی از برنامه های اولویت بندی شده را نیز پیشنهاد می کند.  در نظر داشتن ارزش ها و مفاهیم بنیادین هشـــت گانه به تبیین زیر، لازمه موفقیت و ایجاد بهبود مستمر سازمان ها می باشد :
• نتیجه گرایی
• مشتری مداری
• رهبری و ثبات در مقاصد
• مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیت ها
• توسعه و مشارکت کارکنان
• یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر
• توسعه همکاری های تجاری
• مسؤولیت های اجتماعی سازمان
ارزش ها و مفاهیم هشت گانه فوق پایه های اصلی برنامه ریزی و استقرار سیستم ها را تشکیل می دهند و برای شناخت وضعیت عملکردی سازمان ها بایستی ازمعیارهایی بهره گرفت که ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم فوق الذکر داشته باشند.

مدلی که جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی بر آن استــــوار می باشد ، دارای نه معیار می باشد. پنج معیار آن، توانمند سازها و چهار معیار دیگر نتــــایج هستند. معیارهای ”توانمـندساز“، آن چیز که را یک سازمان انجام می دهد پوشش می دهند و معیارهای نتایج، آن چیز که را که یک سازمان بدست می آورد. ”نتایج“ بر اثر اجرای ”توانمندسازها“ بدست می آیند و ”توانمنـدسازها“ با گرفتن بازخور از ”نتایج“ بهبود می یابند. شکل زیر، نمایی از مـدل را نشان داده که پویایی مدل در آن نمایان می باشد. نوآوری و یادگیری کمک می کنند تا توانمندسازها بهبود یافته و بهبود توانمندسازها، بهـــبود نتایج را به دنبال خواهد داشت. هر یک از معیارهای نه گانه مدل جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی شامل چند جزء می باشد که ابعاد مختلف معیار را مشخص می سازد.

این مدل به گونه ای می باشد که معیارها وزیرمعیارهابرهم تاثیردارند وباهم مرتبط هستندودرحقیقت یک سیستم راتشکیل می دهند. این معیارهاهسته وقلب مدل هستندومبنای عارضه یابی وارزیابی یک سازمان قرارمی گیرند.(همایونفر،1384،کتابچه ارزیابی)

 

در مدل تعالی سازمانی  معیارها به تبیین زیر هستند:

  • رهبری
  • خط مشی و استراتژی
  • منابع انسانی
  • شراکت و منابع
  • فرآیندها
  • نتایج مشتریان
  • نتایج منابع انسانی
  • نتایج جامعه
  • نتایج کلیدی عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7-1مدل تحلیلی پژوهش

 

براساس تئوری فوق و طبق چارچوب نظری و همچنین براساس اهداف پژوهش ، مدل تحلیلی این پژوهش به شکل زیر می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

رهبری

 

منابع انسانی

 

خط مشی و استراتژی

 

شراکت و منابع

 

 

 

 

 

فرآیندها

 

نتایج منابع

انسانی

نتایج مشتریان

 

نتایج جامعه

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

نتایج کلیدی عملکردی

سایت منبع

 

نتایج                                     توامند سازها
نوآوری و یادگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل  1-1  مدل تعالی عملکرد اروپایی

[1] EFQM

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید