تمرکز روزافزون بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی منجر به توسعه سیاست ها و اقداماتی شده می باشد که فعالیت های انتقال دانش و تحقیقات را ارتقا می دهند. بعضی اقدامات از رویه بالا به پایین و از دولت ملهم می شوند درحالیکه بعضی دیگر از طریق پایین به بالا و از افراد و موجودیت های درون دانشگاه ظهور می‎یابند (گلدفراب و هنرکسون،2002). بعضی از اقدامات رسمی هستند در حالیکه مکانیزمهای غیررسمی انتقال دانش نیز در بسیاری از مواقع تأثیر مهمی اعمال می کنند(فرانکلین و همکاران،2001).

ظهور اقتصاد دانش محور در کشورهای صنعتی پیشرفته تمرکز را برروی تجاری سازی مالکیت معنوی از طریق مکانیزم هایی مانند پتنت ها[12]، مجوزها[13]، کپی رایت ها[14] و علائم تجاری[15] بیشتر کرده می باشد. نهادهای جدید مانند پارک های علمی[16] و انکوباتور ها[17] و همینطور شکل های جدید سازمانی مانند همکاری مشترک تحقیقاتی[18]، همکاری استراتژیک تکنولوژی[19] که ظهور کرده اند و موجبات تسهیل تجاری سازی مالکیت معنوی شده اند. نهادهای موجود و بیش از همه دانشگاه ها در حفاظت از مالکیت معنوی خود جدیت بیشتری به خرج می دهند و راه هایی برای ایجاد درآمد از سبد مالکیت معنوی خود به وجودمی آورند(سیگل و رایت،2007).

وانگ و همکاران (2003) درکتاب انتقال تکنولوژی و طرفداری های دولت از پژوهش و توسعه هفت مکانیزم اصلی انتقال تکنولوژی که شامل صدور مجوز[20]، تعامل دانشگاه وصنعت[21]، همکاری های فنی[22]، امور استردادی برای همکاران دولت های غیر فدرال[23]، برنامه های تبادل[24]، تعاملات دانشگاهی[25]، نشر[26] و برگزاری کنفرانس[27] و بهره گیری از تسهیلات[28] می داند را معرفی می نماید.

علاوه بر تولید دانش قابل تجاری­سازی و دانشمندان شایسته، دانشگاه ها مکانیزم های دیگری نیز برای انتقال تجاری دانش دارند، همچون ایجاد و جذب افراد مستعد برای اقتصاد محلی و همکاری با صنایع محلی از طریق ارائه طرفداری­های رسمی و غیر رسمی فنی(برام ول و وولف[29]،2008).

همچنین نیاز ضروری به شناسایی فعالیت های عمده تجاری سازی و فعالیت های انتقال مالکیت معنوی شامل مشاوره، تحقیقات قراردادی، تحقیقات مشترک و آموزش به جای مجوز دهی و ایجاد شرکت های اسپین آف دانشگاهی هست(دی اتس و پتل[30]،2007).

[1] Siegel et al

[2] Bercovitz and Feldman

[3] Jensen and Thursby

[4] Henderson et al

[5] Shane

[6] O’Shea et al

[7] Di Gregorio and Shane

[8] Vohora

[9] Stuart

[10] Cohen

[11] Göktepe

[12] Patent

[13] Licenses

[14] Copyright

[15] trade marks

[16] science parks

[17] incubators

[18] research joint ventures

[19] strategic technology alliances

[20] Licensing

[21] Cooperative activities

[22] Technical assistance

[23] Reimbursable work for nonfederal partner

[24] Exchange program

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[25] Collegial interchange

[26] publications

[27] conferences

[28] Use of facilities

[29] Bramwell and Wolfe

[30] D’Este and Patel

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید