یکی از جنبه های پیچیدگی فرهنگ سازمانی نحوه ایجاد آن می باشد. بعضی اجزای فرهنگ بارها و بارها در برابر تغییرات پایداری می کنند و بعضی از اجزا با وجود اینکه هدف خاصی ندارند ادامه حیات می دهند.

اساساً فرهنگ از سه منبع منشا می گیرد.

  • باورها، ارزش ها و مفروضات بنیانگذاران سازمان
  • تجربیات یادگیری اعضای گروه همچنانکه سازمانشان تکامل یابد.
  • باورها و مفروضات جدیدی که اعضا و رهبران جدید به همراه می آورند. (مشبکی و خلیلی، 1389، ص 40-39)

 

 

 

 

5-1-2 عوامل مؤثر در تغییر فرهنگ سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر چه تغییر دادن فرهنگ یک سازمان بسیار مشکل می باشد اما فرهنگ ها می توانند تغییر کنند، مدارک و شواهد موجود نشان می دهد که اگر شرایط زیر وجود داشته باشد به احتمال زیاد فرهنگ سازمان تغییر
می کند. (رابینز، ترجمه اعرابی 1382، ص 396-395)

1-5-1-2- یک بحران شدید: بحران ضربه ای می باشد که وضع موجود را بر هم میزند و موجودیت فرهنگ حاکم بر سازمان را به زیر سوال می برد. نمونه های از این بحران ها عبارتند از بحران های شدید مالی، از دست دادن تعداد زیادی از مشتریان یا تغییرات شدید که به وسیله شرکت های رقیب در تکنولوژی رخ     می دهد.

2-5-1-2- تغییر در رهبری: رهبر جدیدی که در رأس هرم سازمانی شرکت قرار می گیرد، احیاناً مجموعه ای از ارزش های جدید برای سازمان در نظر می گیرد و چنین می پندارد که در برابر بحران موجود بایستی به چنین ارزش هایی تمسک جست. تردید نیست که این امر به مدیر عامل یا مدیر عالی اجرایی سازمان مربوط می گردد اما بسیاری از موارد این موج، مدیران ارشد اجرایی را هم فرا می گیرد.

3-5-1-2- سازمان های کوچک و نوپا: هر قدر سازمان نوپا تر باشد. فرهنگ حاکم بر آن محدودیت کمتری خواهد داشت به همین شیوه اگر سازمان کوچک باشد، مدیریت آن به صورتی راحت تر می تواند ارزش های جدید را ترویج نماید.

4-5-1-2- فرهنگ ضعیف: هر قدر یک فرهنگ فراگیرتر باشد و هر قدر اعضای سازمان نسبت به ارزش های آن توافق نظر بیشتری داشته باشند، تغییر دادن آن مشکل تر خواهد گردید. بر عکس فرهنگ های ضعیف راحت تر دستخوش تغییرات فرا خواهند گرفت. (همان منبع)

 

6-1-2 ارتباط فناوری و فرهنگ

فرهنگ سازمانی سبب درک مشترک و توافق بر سر رویه های سازمانی می گردد و در عین حال مانع پرقدرتی برای تغییر به ویژه تغییر فناوری می باشد. (قوچانی و بدری زاده، 1390،  ص 82)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید