موضوعات پژوهش دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند. برای اینکه عملاً پژوهش را انجام دهیم. مفاهیم بایستی به متغیر تبدیل شوند. مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین کنیم. هم چنین بایستی بین متغیر های وابسته، مستقل و کنترل و بین متغیر های گسسته و پیوسته تفاوت قائل گردید( ایران نژاد، 1382، ص 47) این پژوهش با عنایت به فرضیه ها و نوع پرسشنامه طراحی شده متغیر های مستقل و متغیر های وابسته ای را دارا می باشد که هر کدام متناظر با یکی از فرضیه ها هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-8-1- متغیر مستقل

متغیر مستقل، متغیری می باشد که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را تبیین دهد به بیانی دیگر متغیر مستقل، متغیر روشنگر می باشد. فرض می گردد که این متغیر علت تغییر در متغیر وابسته می باشد. (ایران نژاد، 1382، ص 48)

در این پژوهش، متغیرهای مستقل عبارتند از: امید به عملکرد، امید به کوشش، هنجار ذهنی و تسهیل شرایط.

 

2-8-1- متغیر وابسته

می توان گفت متغیر وابسته نتیجه متغیر مستقل می باشد. متغیر وابسته متغیر معیار نیز نامیده می­گردد (منبع قبلی)

در این پژوهش بهره گیری از رفتار متغیر وابسته می باشد که توسط متغیر تعدیلگر نیت رفتاری تحت تأثیر متغیرهای مستقل قرار می­گیرد و این متغیر متناظر با فرضیات پژوهش می باشد.

 

9-1- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

 

1-9-1- فرهنگ سازمانی

 

تعریف نظری:

به گفته استانلی دیویس، فرهنگ سازمانی الگویی از ارزشها و باورهای مشترک می باشد که به اعضای یک نهاد معنی و مفهوم می بخشد و برای رفتار آنان در سازمان دستورهای فراهم می­‌آورد. (آقاجانی، 1383، ص 153).

فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک می باشد که اعضا نسبت به سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می گردد. (رابینز، ترجمه اعرابی، 1382، ص 372).

 

تعریف عملیاتی:

مقصود از فرهنگ سازمانی در این پژوهش نمره به دست آمده از طریق پرسشنامه می باشد که در قالب چهار مؤلفه اصلی (امید به عملکرد، امید به کوشش، هنجار ذهنی و تسهیل شرایط) تنظیم و جمع آوری گردید.

 

  • امید به عملکرد: میزانی که یک فرد معتقد می باشد که بهره گیری از این سیستم به او در رسیدن به سود در عملکرد شغلیش کمک خواهد نمود.
  • امید به کوشش: درجه سهولت در ارتباط با بهره گیری از سیستم.
  • هنجار ذهنی: درجه ای که یک فرد درک می کند که افراد مهم بر این باورند که او بایستی از این سیستم جدید بهره گیری کند.
  • تسهیل شرایط: میزانی که یک فرد معتقد می باشد که در صورت بهره گیری از یک سیستم، زیرساخت های سازمانی و فنی برای طرفداری از بهره گیری او هست.

 

 

2-9-1- فناوری اطلاعات

تعریف نظری:

واژه فناوری اطلاعات اولین بار توسعه لویت و وایزس در سال 1985 به مقصود اظهار تأثیر رایانه و پشتیبانی از تصمیم­گیری­ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شده از فناوری اطلاعات برداشت­های مختلفی هست و همین برداشت ها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه گردد (صرافی زاده، 1383، ص 16).

فناوری اطلاعات ابزارهای رایانه محوری که افراد به مقصود کار با مطالعات و پشتیبانی اطلاعات و پردازش اطلاعات مورد نیاز از آن بهره گیری می کنند.

 

تعریف عملیاتی:

مقصود از به کارگیری فناوری اطلاعات (رایانه) در بیمارستانهای آموزشی و درمانی نمره به دست آمده از پرسشنامه می­باشد که بر حسب دو مؤلفه (قصد رفتاری و پذیرش بهره گیری از رفتار) مقصود شده و مطالعه می­گردد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دسته بندی : پایان نامه