1-5-1 هدف اصلی

 • مدیریت مولفه های فرهنگی در بهره گیری بهینه از فناوری اطلاعات (بطور ویژه رایانه) در مراکز آموزشی و درمانی

 

2-5-1 اهداف فرعی

 • سنجش ارتباط امید به عملکرد با تمایل رفتاری بهره گیری از رایانه
 • سنجش ارتباط جنسیت با امید به عملکرد در بهره گیری از رایانه
 • سنجش ارتباط سن با امید به عملکرد در بهره گیری از رایانه
 • سنجش ارتباط امید به کوشش بر مقاصد رفتاری بهره گیری از رایانه
 • سنجش ارتباط جنسیت با امید به کوشش در بهره گیری از رایانه
 • سنجش ارتباط سن با امید به کوشش در بهره گیری از رایانه
 • سنجش ارتباط تجربه با امید به کوشش در بهره گیری از رایانه
 • سنجش ارتباط هنجار ذهنی با تمایل رفتاری بهره گیری از رایانه
 • سنجش ارتباط جنسیت با هنجار ذهنی در بهره گیری از رایانه
 • سنجش ارتباط سن با هنجار ذهنی در بهره گیری از رایانه
 • سنجش ارتباط تجربه با هنجار ذهنی در بهره گیری از رایانه
 • سنجش ارتباط تسهیل شرایط با رفتار بهره گیری از رایانه
 • سنجش ارتباط سن با تسهیل شرایط در بهره گیری از رایانه
 • سنجش ارتباط تجربه با تسهیل شرایط در بهره گیری از رایانه

 

 

6-1- تبیین فرضیه های پژوهش

 

 1. فرضیه 1-الف: امید به عملکرد تأثیر مثبت بر تمایل رفتاری بهره گیری از رایانه خواهد داشت.
 2. فرضیه 1-ب: جنسیت فاکتور واسطه ای ارتباط بین امید به عملکرد و تمایل رفتاری بهره گیری از رایانه می باشد.
 3. فرضیه 1-ج: سن فاکتور واسطه ای ارتباط بین امید به عملکرد و تمایل رفتاری بهره گیری از رایانه می باشد.
 4. فرضیه 2-الف: امید به کوشش تأثیر مثبت بر تمایل رفتاری بهره گیری از رایانه خواهد داشت.
 5. فرضیه 2-ب: جنسیت فاکتور واسطه ای ارتباط بین امید به کوشش و تمایل رفتاری بهره گیری از رایانه می باشد.
 6. فرضیه 2-ج: سن فاکتور واسطه ای ارتباط بین امید به کوشش و تمایل رفتاری بهره گیری از رایانه می باشد.
 7. فرضیه 2-د: تجربه فاکتور واسطه ای ارتباط بین امید به کوشش و تمایل رفتاری بهره گیری از رایانه می باشد.
 8. فرضیه 3-الف: هنجار ذهنی تأثیر مثبت بر تمایل رفتاری بهره گیری از رایانه خواهد داشت.
 9. فرضیه 3-ب: جنسیت فاکتور واسطه ای ارتباط بین هنجار ذهنی و تمایل رفتاری بهره گیری از رایانه می باشد.
 10. فرضیه 3-ج: سن فاکتور واسطه ای ارتباط بین هنجار ذهنی و تمایل رفتاری بهره گیری از رایانه می باشد.
 11. فرضیه 3-د: تجربه فاکتور واسطه ای ارتباط بین هنجار ذهنی و تمایل رفتاری بهره گیری از رایانه می باشد.
 12. فرضیه 4-الف: تسهیل شرایط تأثیر مثبت بر تمایل رفتاری بهره گیری از رایانه خواهد داشت.
 13. فرضیه 4-ب: سن فاکتور واسطه ای ارتباط بین تسهیل شرایط و بهره گیری از رایانه می باشد.
 14. فرضیه 4-ج: تجربه فاکتور واسطه ای ارتباط بین تسهیل شرایط و بهره گیری از رایانه می باشد.

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7-1- مدل پژوهش:

 

امید به عملکرد
امید به کوشش
هنجار ذهنی
تسهیل شرایط
جنسیت
سن
تجربه
تمایل به رفتار
بهره گیری از رفتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید