شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

روش انجام هر پژوهش، عموماً بر اساس اهداف، ماهیت موضوع و امکانات اجرایی پژوهش اتخاذ می گردد و محقق در کوشش می باشد تا با به کارگیری روش مناسب، آسان‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر به پاسخ سؤالات مورد نظر در پژوهش دست یابد. (خاکی،84:1379)

پژوهش  حاضر از لحاظ هدف، یک پژوهش کاربردی به حساب می‌آید،  زیرا که هدف آن نهادینه‌سازی کاربرد دانش مدیریت کیفیت جامع و مدیریت سرآمدی در سازمان‌های غیرانتفاعی بخش دولتی می‌باشد. و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها و ماهیت یک پژوهش توصیفی ـ پیمایشی از نوع مقطعی می‌باشد زیرا:

الف  –  پژوهش توصیفی شامل مجموعه روشهایی می باشد  که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد مطالعه می باشد.  اجرای پژوهش توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بهـــــتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد. در پژوهش حاضر نیز پژوهشگر به دنبال شناخت بهــتر شرایط موجود سازمان‌های عضو  جامعه آماری می‌باشد.

ب- پژوهش پیمایشی روشی می باشد که برای مطالعه توزیع ویژگی‌های یک جامـــعه آماری به کار می‌رود. این نوع پژوهش می‌تواند برای پاسخ به سؤال‌های پژوهــشی مانند: ماهیت شرایط موجود چگونه می باشد؟، چه ارتباط‌ای میان رویدادها هست؟ و وضعیت موجـــود چگونه می باشد؟ به کار رود. در پژوهش حاضر نیز مطالعه وضعیت موجود ماهیت شرایط و ارتباط میان رویدادها در جامعه آماری براساس معیارهای مدل تعالی سازمانی مدّ نظر می‌باشد.

 

1-9  قلمرو پژوهش :

 

قلمرو موضوعی: این موضوع در حوزه مدیریت ( عملکرد و نظام مدیریت کیفیت )قرار می‌گیرد.

 

قلمرو مکانی: از نظرمکانی این پژوهش درادارات مرکزی بانک ملی واداره امورشعب استان تهران انجام می گردد.

 

قلمرو زمانی: پژوهش مورد نظر در دوره بهمن ماه 1392 الی مرداد سال 1393 انجام می گردد.

 

 

1-10 محدودیت پژوهش:

دراین پژوهش شاهد محدودیت های ذیل بوده ایم:

1- عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سایر بانکهای تجاری

2- محدود بودن زمان مدیران بانک برای پاسخگویی به سوالات

3- عدم دسترسی به بعضی از اطلاعات مورد نیاز

4- عدم همکاری بعضی از مدیران ارشد و واحدهای ستادی

1- عدم امکان انجام مقایسه با رقبای صنعت(سایر بانکها تجاری) به علت عدم همکاری

 

1-11 جامعه و نمونه آماری:

جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه روساومدیران اداره مرکزی بانک ملی ایران  و مدیران اداره امورشعب استان تهران می باشد که تعداد آنها 159 نفر شناسایی گردید. با در نظر داشتن محدود بودن حجم جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان جامعه مورد مطالعه در نظر گرفته شده می باشد. پرسشنامه های طراحی شده برای تمامی افراد ارسال گردید و در نهایت 155 پرسشنامه قابل بهره گیری دریافت گردید.

بر اساس موارد یاد شده نمونه گیری نداشته ایم و از همه افراد جامعه آماری سوال شده می باشد. پس مشخص می باشد که زیرا نمونه گیری نکرده ایم پس روش نمونه گیری و حجم نمونه جایگاهی ندارند.

 

1- 12 روش گردآوری اطلاعات :

در این پژوهش از روش کتابخانه ای و میدانی بهره گیری شده می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط

به ادبیات پژوهش از روش کتابخانه ای، نظیر کتب،مجلات، پایان نامه ها و پایگاه های اطلاعاتی اینترنتی وبرای جمع آوری اطلاعات مربوط به تأیید و ردفرضیه های پژوهش، از روش پیمایشی و پرسشنامه ای استاندارد مدل تعالی سازمانی EFQMو مصاحبه بهره گیری شده می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید