عوامل موثر بر توجه افراد نسبت به رزرو اینترنتی هتل ، تاثیر مثبتی بر نیت نسبت به این نوع رزرو می گذارد  .

 

1-6-2 فرضیه های فرعی

فرضیه 1. اعتبار درک شده نسبت به رزرو اینترنتی هتل برنگرش فرد به این نوع رزرو تاثیر می گذارد.

فرضیه 2. اعتماد فرد به رزرو اینترنتی هتل تاثیر مثبتی بر در نظر داشتن این نوع رزرو می گذارد .

فرضیه 3. سازگاری فرد نسبت به رزرواینترنتی هتل برنگرش نسبت به این نوع رزرو تاثیر می گذارد.

فرضیه 4 . ادراک فرد از سودمندی رزرو اینترنتی هتل به صورت مثبت تحت تاثیر سهولت درک شده از این نوع رزرو قرار می گیرد.

فرضیه 5 . توجه فرد به انجام رزرو اینترنتی هتل به صورت مثبت تحت تاثیرادراک وی از سهولت انجام این نوع رزرو قرار می گیرد.

فرضیه 6 . توجه فرد به انجام رزرو اینترنتی هتل به صورت مثبت تحت تاثیرادراک وی از سودمندی انجام این نوع رزرو قرار می گیرد.

فرضیه 7 . نیت  فرد به انجام رزرو اینترنتی هتل به صورت مثبت تحت تاثیرنگرش وی از رزرو اینترنتی هتل قرار می گیرد.

فرضیه 8  . نیت  فرد به انجام رزرو اینترنتی هتل به صورت مثبت تحت تاثیرادراک وی از سودمندی رزرو اینترنتی هتل قرار می گیرد.

 

1-7  تعاریف نظری وعملیاتی متغیر های پژوهش

1-7 -1 متغیرهای  مستقل

در این پژوهش از پنج متغیر اصلی بعنوان  متغیر های کلیدی مستقل  بهره گیری گردیده می باشد که شامل  اعتبار طرف تجاری ،  اعتماد مشتری به وی  ، سازگاری و سودمندی و سهولت بهره گیری می باشند .

 

 

 

 

1-7-1-1  اعتبار

تعریف نظری

اعتبار عامل مهمی در شکل گیری تصور مصرف کننده از محیط های آنلاین می باشد .( ال گهتانی[1] ؛ 2011 )  اعتبار بعنوان  زیرساخت معامله، بخش مهمی از اعتبار شخص فروشنده آنلاین و توجه مثبت خریدار آنلاین را تشکیل می دهد . پژوهش های انجام گرفته در زمینه بانکداری اینترنتی، نشان داده اند که  اعتبار درک شده تاثیر قابل ملاحظه بر توجه مشتری به بهره گیری از فناوری دارد.   (Lewis et al. ; 2010 : 417 ; Koenig Aderonke and Charles ; 2010:6)

 

تعریف عملیاتی

در این پژوهش اعتبار به عنوان حدی که مصرف کننده اعتقاد دارد فروشنده ، خبرگی، درستکاری و قابلیت اعتماد لازم برای انجام معامله را دارد، تعریف می گردد. برای مطالعه عملیاتی   متغیر مستقل اعتبار در پرسشنامه این پژوهش ، 5 پرسش  مطرح شده می باشد که شامل سوالات ( 1 تا  5 ) پرسشنامه  می باشند .  شاخص های مرتبط با متغیر اعتبار در سوالات پرسشنامه عبارتند از : شهرت سایت های رزرو اینترنتی ، هتل هایی که دارای سایت اینترنتی هستند ، سایت هایی که کد رهگیری صادر      می کنند و وجود علامت نماد الکترونیک[2] در سایت .

 

1-7-1-2 اعتماد

تعریف نظری

اعتماد یک عنصر مهم و مؤثر بر رفتار مصرف کننده و تعیین کننده موفقیت پذیرش فن آوری هایی از قبیل تجارت الکترونیک می باشد . 2011 : 576)  Goles et al.  ;  2009 : 8 ; Wu et al  😉     پژوهش های زیادی به تاثیر قابل توجه اعتماد کاربران اینترنت بر توجه آنها به بهره گیری از خرید اینترنتی ، بانکداری بر خط (اینترنتی ) یا تبادل پول و اطلاعات شخصی حساس تصریح کرده اند. Eriksson et al. ; 2005: 208; Wu et al. ; 2011:575) )

 

تعریف عملیاتی

در این پژوهش، اعتماد به عنوان اینکه تا چه حد یک فرد معتقد می باشد که بهره گیری از رزرو اینترنتی هتل امن می باشد و هیچ تهدیدی حریم خصوصی او را با خطر مواجه نمی کند تعریف شده می باشد .برای مطالعه عملیاتی  متغیر مستقل اعتماد   در پرسشنامه این پژوهش ، 5 سوال مطرح شده می باشد که شامل سوالات ( 6 تا 10 ) پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر اعتماد در سوالات پرسشنامه عبارتند از : اعتماد به سایت های گردشگری از لحاظ ورود اطلاعات شخصی و مالی  و همچنین  اعتماد به تعهد سایت های رزرو اینترنتی .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-7-1-3  سازگاری

تعریف نظری

سازگاری نیز عبارت می باشد از اندازه برداشت و دریافت  فرد از هماهنگی و همراستا بودن  نوآوری  با  ارزش ها و معیارهای موجود ، دانسته های پیشین ، تجربه های گذشته و نیازهای گیرنده نوآوری می باشد.  )یغمایی و شیرازی؛ 1390 )ویژگی های ادراک شده ی نوآوری معیار مناسبی برای پیش بینی پذیرش فناوری هستند و قابلیت پیش بینی این عوامل بسیار فراتر از ویژگی های جمعیت شناختی، و اجتماعی می باشد. (Ngai et al.; 2012:117)

[1] Al –Gahtani

[2] E-nemad

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید