امروزه اندازه گیری عملکرد[1] به یک فعالیت عادی و البته ضروری در زندگی روزمره افراد ، شرکت های تجاری[2] و سازمان ها[3] تبدیل گردیده می باشد (تیموری و علی اکبری،1388،ص 5). اهمیت و تأثیر مهم اندازه گیری عملکرد برای شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی کاملاً عیان می باشد زیرا اندازه گیری عملکرد مانند بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های منطقی در واحد های کسب و کار می باشد (Propper et al., 2003, p10).

رشد و توسعه روز افزون شرکت ها از یک سو و تغییرات سریع و عمیق شرایط محیطی از سوی دیگر این واحد ها را وادار به پذیرش مفهوم رقابت و رقابتی شدن نمود به طوری که شرط بقا برای شرکت ها ارتقای عملکرد آن ها شده می باشد. بدیهی می باشد در چنین شرایطی تنها شرکت هایی که رویکرد استراتژیک[4] داشته باشند می توانند به حیات خود ادامه دهند. اما آن چیز که مسلم می باشد این می باشد که وجود استراتژی به تنهایی کافی نیست بلکه اجرا و کنترل استراتژی ها می باشد که شرکت را به جلو پیش می برد. تجربه نشان داده می باشد که غالب شرکت هایی که شکست خورده اند در اثر ضعف در استراتژی ها نبوده بلکه در اثر اجرا نشدن یا اجرای ضعیف استراتژی ها و عدم کنترل بر آن ها بوده می باشد.اگر استراتژی ها به درستی تدوین شوند ، اما به گونه مناسب به سطح فرآیند ها و فعالیت های شرکت مرتبط نشوند آن گاه  مدیران عملیاتی به تعبیری بدنه اجرایی شرکت از استراتژی دور شده و در نتیجه بین عملکرد و استراتژی ها واگرایی ایجاد می گردد. استقرار نظام اندازه گیری عملکرد[5] خطر وقوع این واگرایی را به حداقل رسانده و از اتلاف وقت و منابع شرکت ها جلو گیری می کند (غلامی و همکاران،1387، ص1).

در دنیای رقابتی امروز شرکت ها در هر محیطی که فعالیت می نمایند ، دائماً نیازمند بهبود عملکرد بوده و بایستی تمام کوشش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کار گیرند. لذا اهمیت پرداختن به عملکرد از سوی مدیریت همواره به عنوان یک وظیفه اساسی مطرح بوده می باشد(پاکپور رودسری،1387، ص17). بخشی از شاخص های عملکرد سازمانی ، شاخص های مالی می باشد که جهت اندازه گیری عملکرد مالی مورد بهره گیری قرار می گیرند(حسن زاده و همکاران ،1388، ص189). بدون مطالعه و کسب آگاهی از اندازه پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی شرکت و کسب بازخورد و اطلاع از اندازه اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند ، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد گردید و تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. در نگاه کلی موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی ، عملکرد می باشد و بهبود آن نیز مستلزم اندازه گیری می باشد و از این رو سازمان یا شرکتی بدون نظام اندازه گیری عملکرد قابل تصور نمی باشد(پاکپور رودسری،1387، ص18).

[1] Performance Measurement

[2] Corporations

[3] Organizations

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Strategic Approach

[5] Performance Measurement System (PMS)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید